Slamsugning

Våra specialutrustade kombibilar används vid slamsugning och spolning i det större ledningsnätet.

Tömningar/renspolning av oljeavskiljare, spolrännor, slamavskiljare, fettavskiljare, septitankar, trekammarbrunnar görs
och körs till avfallsstation/reningsverk.

Regelbunden tömning av dagvattenbrunnar och dagvattenledningar. Detta slam körs till avfallsstation.

Kombibilarna används även vid borttagning av rötter och beläggning i avloppsnätet.