Personuppgiftspolicy

Spolpågarna AB strävar efter att skydda dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Denna policy omfattar alla uppgifter som Spolpågarna får del av, hur vi samlar in och hanterar informationen, syftet med att samla in personuppgifter och hur vi skyddar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller ta anställning hos oss godkänner du att vi hanterar personuppgifter enligt denna policy.

Personuppgifter vi behandlar

Som personuppgift räknas all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det handlar t.ex. om namn, adress, e-postadress, personnummer eller liknande. Spolpågarna behandlar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för specifika ändamål, t.ex. utföra en tjänst, hantera ROT-avdrag, betala ut lön till anställd etc.

Personuppgifter vi delar

I syfte att kunna utförda beställda tjänster kan vi i vissa fall behöva dela personuppgifter med andra bolag. Vid delning av personuppgifter till tredje part har vi rutiner för att skydda din integritet i linje med denna policy. Spolpågarna kommer aldrig att sälja eller publicera personuppgifter till någon utan att först inhämta samtycke från berörd person.

Hur länge personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Spolpågarna sparar dina personuppgifter så länge det krävs för att utföra vårt åtagande, t.ex. för att tillhandahålla beställd tjänst, fakturera, hantera ROT-avdrag, behandla reklamationer, betala ut lön, samt för att uppfylla olika myndigheters krav på arkivering av uppgifter.

Registerutdrag och rättelse

Du har enligt lag rätt att, kostnadsfritt och utan angivande av skäl, erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Anser du att uppgifterna på något sätt skulle vara felaktiga har du rätt att begära rättelse, och du har även rätt att begära att vi raderar personuppgifter. För begäran av registerutdrag eller för rättelse kontaktar du info@spolpagarna.se.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande personuppgiftspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@spolpagarna.se eller telefon 040-212120.

Spolpågarna AB
Orgnr 556404-5069