Besiktning oljeavskiljare

Alla anläggningar som riskerar att släppa ut olja, bensin eller andra s.k. lätta vätskor i spill- och dagvattensystemet skall ha fungerande oljeavskiljare. Exempel på verksamheter som kan omfattas av detta krav är verkstäder, industrier, bensinstationer, fordonstvättar m.fl.

För att undvika onödiga och kostsamma produktionsstopp, för att undvika skador på vår gemensamma miljö och för att följa gällande regler och föreskrifter skall alla oljeavskiljare kontrolleras och/eller besiktas med vissa fastställda intervaller. Oljeavskiljare skall tömmas och kontrolleras var sjätte månad.

Vart femte år skall det göras besiktning av oljeavskiljare. Det framgår av standard SS-EN-858 där kapitel 6 handlar om bl.a. besiktning oljeavskiljare. Syftet med bestämmelsen är att det ska kontrolleras så att oljeavskiljaren är tät, att den fungerar som den skall och att den renar spillvattnet i tillräcklig omfattning. Besiktning av oljeavskiljare skall alltid genomföras av en auktoriserad person.

Anlitar du oss kan du vara helt säker på att kontroll och besiktning av oljeavskiljare sker enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och enligt gällande standard, samt enligt kommuners och miljöförvaltningars krav.

Vi är baserade strax utanför Malmö och utför besiktning av oljeavskiljare i Malmö och närliggande kommuner, t.ex. Trelleborg, Svedala, Skurup, Vellinge m.fl.

Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för rapportering av farligt avfall.

Kontrollrapport

Efter utförd kontroll eller besiktning av oljeavskiljare utfärdar vi en kontrollrapport där det framgår att oljeavskiljaren genomgått kontroll eller besiktning av oss och att detta skett enligt gällande standard SS-EN-858. I rapporten framgår även eventuella avvikelser som behöver åtgärdas.

Kontrollrapporten kan användas som dokumentation på att kontroll eller besiktning av oljeavskiljare utförts i enlighet med gällande föreskrifter.

Serviceavtal på oljeavskiljare

Fyll gärna i vår intresseanmälan om du är intresserad av ett serviceavtal, så att vi automatiskt kommer ut och gör kontroll och besiktning av oljeavskiljare med rätt intervall. På så sätt försäkrar du dig om att kontroll och besiktning sker på rätt sätt och att det inte blir bortglömt.

Efter att du fyllt i intresseanmälan kontaktar vi dig snarast möjligt med prisuppgift och mer information.

Fakta: 6-månaders kontroll oljeavskiljare

I samband med tömning utförs kontroll och underhåll av oljeavskiljaren var 6:e månad. Kontrollen utförs av sakkunnig person och skall innehålla minst följande punkter:

 • Kontroll av larm
 • Automatisk avstängning
 • Vattennivåskillnad mellan slam- och oljeavskiljare
 • Rengöring av provtagningsbrunn

Fakta: 5-års besiktning oljeavskiljare

Besiktning oljeavskiljare utförs vart femte år av auktoriserad person från Spolpågarna. Besiktningen skall omfatta följande punkter:

 • Systemets täthet
 • Kontroll av inställning/funktion för automatisk avstängning
 • Skick/funktion på elektriska enheter/installationer
 • Skick på inbyggda delar, kontroll så att rör och andra delar sitter fast
 • Inre beläggningar (om sådana finns)
 • Hållfasthetsmässigt inre och yttre skick
 • Kontroll av om avskiljarens kapacitet är tillräcklig i förhållande till verksamheten