Rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för rapportering av farligt avfall. Alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste i och med detta rapportera uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverket.

Bakgrund

Enligt tillgänglig statistik uppstår över två miljoner ton farligt avfall i Sverige varje år, men statistiken bygger på en del osäkra uppgifter och uppdateras bara vartannat år. För att få en tydligare bild över det farliga avfallet och för att avfallet skall kunna tas om hand på bästa möjliga sätt för miljön inför samhället nya regler.

Anteckningsskyldighet

Sedan tidigare gäller en anteckningsskyldighet som innebär att t.ex. en producent eller transportör ska anteckna uppgifter om farligt avfall (t.ex. typ av farligt avfall, var avfallet producerats, vem som ska transportera avfallet, avfallets vikt m.m.) innan en transport av farligt avfall påbörjas.

De nya reglerna den 1 november innebär inte någon förändring av anteckningsskyldigheten.

Rapporteringsskyldighet

Senast två arbetsdagar efter att det farliga avfallet antecknats skall det rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Alla verksamheter som är skydliga att anteckna farligt avfall är även skyldiga att rapportera avfallet.

Vid rapporteringen behövs förutom företagsuppgifter även uppgift om arbetsställets CFAR-nummer och avfallets avfallskod (f.d. EWC-kod).

Mer information

Informationen på denna sida lämnar vi som en service till våra uppdragsgivare. För mer detaljerad information om antecknings- och rapporteringsskyldigheten hänvisar vi till den omfattande informationen som finns hos Naturvårdsverket.

Har mitt företag farligt avfall?

Ja, med stor sannolihet har ni det! De flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall och omfattas därför av reglerna. Att t.ex. spillolja är farligt avfall vet de flesta, men farligt avfall finns även ”gömt” i andra produkter, såsom:

  • Lysrör
  • Elektronik
  • Uttjänta fordon
  • Impregnerat trä
  • Färg- och kemikalierester
  • Rengöring av provtagningsbrunn